New usb midi host by retrokits

https://m.youtube.com/watch?v=fr1tmzpKAuY